Maniowy: Woda niezdatna do picia

31 sierpnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikował komunikat w sprawie wodociągu publicznego w Maniowach. Inspektorat na podstawie cząstkowego sprawozdania z badania stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Maniowach. Badanie wody zostało wykonane na podstawie próbki pobranej 29 sierpnia.

„Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz kontynuacji działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie” – informuje sanepid.

Władze Gminy informują, że niezwłocznie podjęto działania mające na celu przywrócenie parametrów spełniających wymogi dla wody pitnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Shares