Previous
Next

Burmistrz ogłosił nabór na dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Do 5 lipca do godz. 15.00 można składać dokumenty aplikacyjne w ogłoszonym przez burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica otwartym naborze na wolne stanowisko kierownicze dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zatrudnienie dyrektora nastąpi od 1 października 2024r.


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

1.Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne, zarządzanie).
7) ogólny staż pracy minimum 5 lat- preferowany staż minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
8) znajomość zagadnień i przepisów prawa a w szczególności dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i prawa pracy.
9) w procedurze naboru preferowane będą osoby posiadające staż pracy w administracji.

Do obowiązków dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
2) ustalenie i prowadzenie organizacji wewnętrznej zakładu;
3) opracowanie planów rzeczowo-finansowych zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków do optymalnej realizacji celów i zadań;
4) systematyczne przygotowywanie i gromadzenie informacji o stanie gospodarki kierowanej jednostki;
5) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, w tym w zakresie:
– zaopatrzenia ludności w wodę, remontów i konserwacji urządzeń i sieci, utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej,
– utrzymania czystości i zlecenie zadań związanych z utrzymaniem w czystości ulic, chodników, placów zieleni gminnej i obiektów użyteczności publicznej,
– zadrzewień,
– bieżącego utrzymania dróg gminnych (letniego i zimowego),
– prowadzenia składowiska odpadów w Jaworkach,
– odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców;
6) prowadzenie właściwej polityki płacowej i kadrowej;
7) zapewnienie przestrzegania przepisów BHO i P.Poz. w jednostce;
8) dokonywanie szczegółowego podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności  pomiędzy pracowników zakładu;
9) zapewnienie właściwej organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami,;
10) organizowanie i wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej oraz Strategii Rozwoju Miasta a także poleceń Burmistrza;
11) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica a w szczególności z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Szczawnica, instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań;
12) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń sprawozdań, informacji oraz analiz na potrzeby Rady Miasta i Burmistrza;
13) współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu i sprawozdania z  jego wykonania;
14) wykonywanie budżetu Miasta zgodnie z zasadami gospodarki finansowej i przepisów o zamówieniach publicznych a także informowanie  możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania zadań;
15) identyfikacja programów Unii Europejskiej oraz inicjatyw wspólnotowych i inicjowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystywaniem środków Unii Europejskiej;
16) prowadzenie  stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskania środków pomocowych;
17) współpraca i współdziałanie z radnymi, komisjami Rady i organami jednostek pomocniczych, zarządami osiedli,
18) samokształcenie i szkolenie w celu aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji pracowniczych zgodnie z potrzebami Zakładu;
19) doskonalenie organizacji, metod i form pracy dla zapewnienia sprawnej, kulturalnej i terminowej obsługi klientów;
20) informowanie Burmistrza o swojej pracy i podejmowanych działaniach a także o zagrożeniach i przeszkodach w realizacji zadań;
21) przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,

Dokumenty można składać do dnia 5 lipca 2024r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej”, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica (podpisane własnoręcznie) lub na skrytkę ePUAP: /n1oefx6746/SkrytkaESP (opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie urzędu.


Shares