Poszukują pracownika ds. promocji i polityki informacyjnej w urzędzie

W Urzędzie Gminy Czorsztyn ogłoszony został nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji i polityki informacyjnej gminy w Referacie Administracyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Czorsztyn.

Od kandydatów oprócz spełnienia niezbędnych warunków takich jak  m.in. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, nieposzlakowana opinia i wyższe wykształcenie są określone następujące wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zakresem zadań objętym naborem, ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu terytorialnego, umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych, znajomość ustaw w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku, kreatywność, rzetelność i współpraca w zespole, wysoka kultura osobista oraz obsługa programów komputerowych MS Office (Word)

W zakresie obowiązków i zadań wykonywanych na stanowisku znajdą się m.in. zadania z zakresu promocji gminy, zadania w zakresie polityki informacyjnej gminy i współpracy z mediami, współuczestnictwo w przygotowywaniu imprez upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, wystaw, prelekcji, itp. we współpracy z gminnymi instytucjami kultury i szkołami, opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku i wykonywanie tych aktów, prowadzenie weryfikacji faktur (opisywanie zakresu rzeczowego) i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków, znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy, sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i gminnych socjalmediach, prawidłowa realizacja kontroli zarządczej na stanowisku, wykonywanie innych zadań z zakresu obronności kraju i obrony cywilnej, wykonywanie innych zadań związanych z pracą, a zleconych przez przełożonych.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji i polityki informacyjnej gminy”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czorsztyn lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34–436 Maniowy, w terminie do dnia 28 lipca 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Shares