Budowa biblioteki z dotacją

Trwają prace wykończeniowe przy budowie nowego budynku biblioteki znajdującego się przy ul. Alei Wędkarzy w Krościenku nad Dunajcem.

W ostatnich dniach została zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz winda. W trakcie realizacji są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku wraz z wykonaniem elewacji i ociepleniem budynku z zewnątrz.

Zadanie,, Budowa budynku administracji publicznej z przeznaczeniem na gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem wraz z wyposażeniem”, zrealizowane jest w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. Kierunek Interwencji 2.1. Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021–2025”. Uzyskana dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 1 628 000 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wybrany w przetargu poza budową biblioteki i wyposażeniem budynku ma za zadanie zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie miejsca parkingowego oraz, ogródka plenerowego z zielenią i czytelnią

Budowa biblioteki wraz z jej wyposażeniem ma zakończyć się pod koniec listopada tego roku.

Inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.”Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Shares