Previous
Next

W Szczawnicy ogłosili nabór na strażnika miejskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko-  Strażnika Miejskiego. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

1.Wymagania niezbędne :

1) Obywatelstwo polskie.
2) Ukończone 21 lat.
3) Korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Wykształcenie co najmniej średnie
5) Nienaganna opinia.
6) Pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.
7) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
8) Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
9) Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji o warunkach naboru znajduje się na strenie UM Szczawnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego”, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, lub na skrytkę ePUAP: /n1oefx6746/SkrytkaESP.

Shares