Previous
Next

Urząd Miejski w Szczawnicy ogłosił nabór i szuka inspektora

Do 14 kwietnia 2022 r. zainteresowani mogą składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica lub za pośrednictwem poczty dokumenty aplikacyjne na stanowisko urzędnicze w szczawnickim UM. Burmistrz ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica – stanowisko pracy ds. środków pomocowych oraz realizacji inwestycji.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać szereg warunków określonych w ogłoszeniu m.in. musi posiadać  obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe, nieposzlakowaną opinię, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, wykształcenie wyższe.

Ponadto jako wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny jest znajomość szeregu aktów prawnych. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in. przygotowywanie aplikacji o środki strukturalne, zewnętrzne rządowe, pozabudżetowe, koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, prowadzenie spraw związanych ze realizacją zlecenia przygotowania wniosku aplikacyjnego, przygotowanie inwestycji do realizacji oraz jej prowadzenie i rozliczenie: współpraca przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla danej inwestycji w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia dokumentów: dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem,  SWIOR, udział w naradach techniczno – koordynacyjnych prowadzonych inwestycji oraz ich protokołowanie.

Jak można przeczytać w warunkach naboru pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony. Wymiar czasu pracy określony jest na  1 etat, stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.

Ponadto urząd w ogłoszeniu poinformował: „W lutym 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność”.

Termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2022 o godz. 15.00

Szczegóły naboru: https://szczawnica.pl/pl/1772/14037/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

Shares