Gmina otrzymała ponad 500 tys. zł na działania w zakresie integracji społeczności romskiej

Gmina Krościenko otrzymała dotację w wysokości ponad 506 431 zł na realizację w 2022r. zadań z Programu integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030. Celem programu jest „zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce”. Dotacja pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak informuje Wójt Gminy wyrównywanie szans mniejszości romskiej w dziedzinie socjalno-bytowej i edukacyjnej w stosunku do reszty społeczeństwa wymaga bardzo aktywnej postawy od organów administracji samorządowej. Podejmowane przez nas działania, bazują na rozpoznaniu potrzeb społeczności romskiej, i sprzyjają zachowaniu tożsamości etnicznej, obyczajów, tradycji i kultury Romów

Końcem 2021 roku gmina złożyła 4 wnioski do programu:

  1. Promocja Kultury Romskiej – kontynuacja projektu – 39 290 zł
  2. Poprawa sytuacje mieszkaniowe i bytowej rodzin romskich poprzez remont budynków mieszkalnych w Krośnicy – 350 000 zł.
  3. Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnej dla uczniów pochodzenia romskiego – 8000 zł.
  4. Zatrudnienie szansą rozwoju Roma – 29 895 zł
fot. pixabay

Wszystkie 4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i będą realizowane w 2022 roku.

W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na poprawę warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim poprzez dalsze wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 – jako etap II zadania, zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji w Krościenku, warsztaty artystyczne dla dzieci, oraz na zatrudnienie osób pochodzenia romskiego.

Zadania objęte projektami są dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa i adresowane są do społeczności romskiej oraz ogółu obywateli polskich- mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem, oraz turystów.

Artykuł na podstawie informacji UG Krościenko nad Dunajcem

Shares